VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA  Služba za stambene poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Anela Šećerović, Stručni saradnik
Telefon: 033 562 343
E-mail: Anela.Secerovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Privatizacija stanova
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Član 7. ( “Sl.novine FBiH” broj: 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07, 72/08 i 23/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Prezime, rođeno prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Veza: zahtjev broj ____________,  podnesen dana  ____________ .
Ulica, broj i sprat stana
Period obročnih otplata (navesti period od 5, 10, 15 i 20 godina)
Datum
Potpis podnosioca 1.
Potpis podnosioca 2.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih, kojim dokazujemo srodstvo ili bračni status (za bračne drugove rodni list i vjenčani list, ako je bračni drug umro onda i rodni list, vjenčani list i izvod iz matične knjige umrlih Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Lista zajedničkog domaćinstva Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Izjava za kupca i bračnog druga i punoljetne članove porodičnog domaćinstva da nisu kupili drugi stan (OCO/03/02) Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Ovjerenu kopiju lične karte i prijave mjesta boravka – CIPS MUP/CIPS Original ili Ovjerena kopija
Potvrdu o radnom stažu (ukoliko je bilo izmjena) PIO/MIO ili poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Potpun zemljišno-knjižni izvadak sa istorijatom za zgradu (od prvog upisa do danas) i izvod iz katastarskog plana samo za konfiskovane i nacionalizovane zgrade Zemljo-knjižni ured/Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o korištenju stana ili sudska presuda o sticanju stanarskog prava i rješenje o dodjeli ili ugovor o zamjeni stana Nadležni sud i Uprava za stambena pitanja Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o koeficijentu položajne pogodnosti od Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo Kantonalni stambeni fond Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Saglasnosti supružnika (ako stan kupuje jedan bračni drug), (OCO/03/03) Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o sticanju porodične penzije ili uvjerenje PIO – za –penzionere PIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje kojim se dokazuje vrijeme provedeno u Oružanim snagama (izdaje Ministarstvo odbrane ) i u NOR-u MUP Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje kojim se dokazuje vrijeme provedeno u RO i JCZ (period ratnog stanja) Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 mjeseca
OBAVJEŠTENJE 03.03 ZAHTJEV ZA KUPOVINU STANA – Dodatni dokumenti:

KUPAC KOJI KUPUJE STAN U SVOJSTVU ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA PORED NAVEDENE DOKUMENTACIJE TREBA DOSTAVITI: 1. Saglasnost nosioca stanarskog prava ili izvod iz matične knjige umrlih (Matični ured)2. P

VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva