VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-468
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za obavljanje trgovačke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutrašnjoj trgovini, Član 15. (“Službene Novine FBiH” broj: 40/10); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , član Svi (Službeni Glasnik BiH 47/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Sjedište trgovačke radnje, ulica i broj
Predmet poslovanja
Naziv radnje
Datum
Potpis podnsoioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz o stručnoj spremi /svjedočanstvo , diploma Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original
Dokaz o posjedovanju poslovnog prostora/ZK izvadak, ugovor Nadležni sud/Podnosilac Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava da prostor ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje djelatnosti Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da nema zasnovan radni odnos /radna knjižica Nadleža općinska služba/Biro Kopija Uz original na uvid
Ovjerena izjava da nema već osnovanu trgovačku radnju Podnosilac zahtjeva Original
Dokaz da pravomoćnom presudom nije izrečena mjera zabrane/Uvjerenje Općinskog suda ili prekršano uvjerenje Nadležni sud Original
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva