VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-468
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za izmjenu predmetne djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima , Član 15 (“Službene novine FBiH” broj: 35/09 i 42/11); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi članovi (“Službeni Glasnik BiH” 47/10 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Datum
Potpis podnsoioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje kojim je odobreno osnivanje radnje, odnosno obavljanje djelatnosti Nadležna općinska služba Original
Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja navedene djelatnosti (uvjerenje općinskog suda Sarajevo-Prekršajno odjeljenje općine mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva) Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o izmirenju javnih prihoda (Poreske uprave, Federalnog zavoda penzijskog-mirovinskog i invalidskog osiguranja i Zavoda zdravstvene zaštite) Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Svjedočanstvo/diploma o stručnoj spremi Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena ustanova Original
Izjava da podnosilac nema već registrovanu ugostiteljsku, odnosno trgovačku radnju Podnosilac zahtjeva Original
Za osnovno zanimanje (dokaz da nije u radnom odnosu), za dopunsko zanimanje (dokaz da je u radnom odnosu) Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Lična karta MUP Kopija Uz original na uvid
Radna knnjižica BIRO Kopija Uz original na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva