VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-468
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja odobrenja za obavljanje turističke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o turističkoj djelatnosti , Član 28. (“Službene Novine FBiH” broj: 32/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Datum
Potpis podnsoioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Svjedočanstvo/diploma o srednjoj stručnoj spremi Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča Federalno ministarsvo okoliša i turizma Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika na kojem će pružati usluge turističkog vodiča Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova turističkog vodiča dok ta mjera traje Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija (Uvjerenje Općinskog suda Sarajevo-Prekršajno odjeljenje općine mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva)
Ljekarsko uvjernje Zdravstvena institucija Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva