VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-468
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanja odobrenja za obavljanje obrtničke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 16. (“Službene Novine FBiH” broj: 35/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi (“Službeni Glasnik BiH” broj: 47/10 ); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, Svi ( “Službeni novine FBiH” broj: 66/09 i 16/12); Uredba o izmjeni uredbe o vezanim i posebnim obrtima, Svi (“Službene novine FBiH” broj: 16/12); Odluku o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo , Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Sjedište, ulica i broj
Predmet poslovanja
Naziv firme
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Vrsta domaće radinosti (samo u stanbenim prostorijama)
Vrsta djelatnosti koja se ne smatra domaćom radinošću (samo u stanbenim prostorijama)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz da pravomoćnom presudom nije izrečena mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti dok ta mjera traje (Uvjerenje Općinskog suda Sarajevo- Prekršajno odjeljenje i Porezne uprave općine mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva) Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original
Radna knjižica na uvid ili uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje-Biro za za zapošljavanje Kopija Uz original na uvid
Dokaz da je u radnom odnosu Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o statusu penzionera Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma), majstorski ispit Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac izjave o ispunjavanju minimalnih tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti Podnosilac zahtjeva Original
tručno mišljenje o zaštiti od buke-za određene vrste obrta za poslovne prostore u stambeno poslovnim zgradama kolektivnog stanovanja Pravno lice registrovano zaizdavanje stručnog mišljenja Original
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva