VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-468
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za obavljanje zajedničke obrtničke djelatnosti.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 15. (“Službene Novine FBiH” broj: 35/09); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Klasifikacija djelatnosti BiH 2010 , Svi (“Službeni Glasnik BiH” broj: 47/10 ); Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih obrta, Svi ( “Službeni novine FBiH” broj: 66/09 i 16/12); Uredba o izmjeni uredbe o vezanim i posebnim obrtima, Svi (“Službene novine FBiH” broj: 16/12); Odluku o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo , Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za rješenje kojim se odobrava osnivanje ili obavljanje privrednih i profesionalnih djelatnosti ostalih subjekata 80 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime /jedan suvlasnik/ Ime prezime /drugog suvlasnika
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Sjedište obrtničke radnje, ulica i broj
Predmet poslovanja
Naziv firme
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Služba socijalne zaštite općine prema mjestu prebivališzta podnosioca Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom izrečena mjera zabrane obavljanja ove djelatnosti dok ta mjera traje Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenje Zdravstvena institucija Original
Radna knjižica na uvid ili uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje-Biro Kopija Uz original na uvid
Dokaz da je u radnom odnosu Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o statusu penzionera Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
okaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma) i majstorski ispit (za obrtničku djelatnost ako je propisano kao uslov) Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o postojanju poslovnog prostora (pravo vlasništva, ugovor o zakupu) Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac izjave o ispunjavanju minimalnih tehničkih idrugih uslova za obavljanje obrtničkih i rodnih djelatnosti Podnosilac zahtjeva Original
Stručno mišljenje o zaštiti od buke-za određene vrse obrta za poslovne prostore u stambeno poslovnim zgradama kolektivnog stanovanja Pravno lice registrovano za izdavanje stručnog mišljenja Original
Ugovor o zajedničkom osnivanju radnje, odnosno obavljanja obrtničke odnosno srodne djelatnosti (ovjereni potpisi) Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva