VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Haris Sijarić, Stručni saradnik za obrt
Telefon: 033-562-468
E-mail: haris.sijaric@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Preregistracija djelatnosti iz samostalne u zajedničku.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene Novine FBiH” broj: 2/98, i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, Član 42. (“Službene Novine FBiH” broj: 35/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podnesak 2 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt e-mail
Naziv firme
Ime vlasnika, ulica i broj
Firma zajedničke radnje
Poslovno sjedište zajedničke radnje, ulica i broj
Prezime i ime suvlasnika
Potpis podnosioca i suosnivača
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Ovjerena kopija
Uvjerenje o državljanstvu Nadležna općinska služba Kopija Uz original na uvid
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Nadležna općinska služba za rad i socijalnu politiku Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja navedene djelatnosti (uvjerenje Općinskog suda Sarajevo-Prekršajno odjeljenje općine mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva ) Nadležni sud Original
Ljekarsko uvjerenje (ako je propisano kao uslov) Zdravstvena ustanova Original
Radna knjižica na uvid ili uvjerenje o nezaposlenosti Služba za zapošljavanje- Biro Kopija Uz original na uvid
Dokaz da je u radnom odnosu (radna knjižica na uvid) Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o statusu penzionera Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma), majstorski ispit Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o osnivanju zajedničke radnje Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka/Pošta Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva