VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za lokalno ekonomski razvoj
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Imra Ramljak, Stručni saradnik za poljoprivrednu oblast
Telefon: 033 551 530
E-mail: imra.ramljak@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata, Član 12. i 21. (“Službene novine FBiH” broj: 42/08 ); Zakon o upravnom postupku, Član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o držanju stoke,pernate živine i kunića, Član 3. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 9/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Naziv pravnog subjekta
Adresa stanovanja/sjedišta
Kontakt telefon/mobitel
Adresa za dostavu pošte
Kontakt e-mail
Datum prijave admin. postupka
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt o registraciji pravnog lica, odnosno akt o registraciji obrtnika kod nadležnog organa, rješenje o registraciji za vjerske organizacije, kopija lične karte za poljoprivrednike koji su nosioci PPG- a Nadležni sud/općina Original ili Ovjerena kopija
Kopija ličnih karata članova PPG (ako se upisuju) Podnosilac zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o korištenju zemljišta Nadležni sud/općina Original ili Ovjerena kopija
Dokument koji dokazuje da je osoba vlasnik bankovnog računa Banka Original ili Ovjerena kopija
Dokument koji dokazuje da je osoba vlasnik bankovnog računa Banka Original ili Ovjerena kopija
ID broj/PDV Federalni zavod za statistiku/Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva