VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za privredu
DJELATNOST(I) Privreda i lokalno-ekonomski razvoj
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Imra Ramljak, Stručni saradnik
Telefon: 033-562-468
E-mail: imra.ramljak@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske 2KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Naziv pravnog subjekta
Kontakt telefon
Kontakt email
Datum
Potpis podnosioca
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Fotokopija potvrde o upisu u RPG Nadležna općinska služba Kopija
Uz  navedeno podnosilac zahtjev potrebno je da popuni obrasce propisane Pravilnikom o pčelarstvu („Sl. novine F BiH“,31/18) Obrazac za upis/brisanje podataka u registru pčelara i pčelinjaka F BiH, Obrazac za promjenu podataka u registru pčelara i pčelinjaka F BiH, Obrazac za odobravanje za smještaj pokretnog pčelinjaka Općina/Web Farmer Portal
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva