VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amir Mujan, Šef odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina
Telefon: 061-250-714
E-mail: amir.mujan@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis posjeda u Katastarski operat
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o premjeru i katastru zemljišta, Član 164. (“Službeni list SR BiH” broj: 16/73); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98, 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske,ako tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Promjena upisa posjedovnog stanja 60 KM 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722516; prima. Općina Centar Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Prezime dosadašnjeg posjednika
Ime dosadašnjeg posjednika
Adresa i broj stanovanja
Datum
Potpis stanovanja
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljo-knjižni izvadak Nadležni sud Original ili ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili ovjerena kopija
Pravosnažna odluka Suda ili drugog nadležnog organa ili ugovor ovjeren kod notara Sud ili Imovinsko-pravna služba Original ili ovjerena kopija
Uplatnica Banka/pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf