VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Munira Nović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033/562-453
E-mail: munira.novic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, Član 24. ( “Službene novine FBiH” broj: 25/03, 16/04, 67/05); Statut Općine Centar Sarajevo, Član 10. i 68. ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj:23/04); /
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Urbanistička saglasnost Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Lokacija objekta Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 45 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf