VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Munira Nović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033/562-453
E-mail: munira.novic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, Član 32. stav 2. ( “Službene novine FBiH” broj: 25/03, 16/04 i 67/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. ( “Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Naknada za pogodnost gradskog gradskog grđevinskog zemljišta – renta Građevinska cijena po m2 je 1250,00 kao osnovica za obračun po zonama i to: I zona 75,00 KM, II -62,50 KM, III-50,00 KM, IV – 37,50 KM, V – 25,00 KM, VI- 12,50 KM 338-000-22100192-63 Vr.prih.: 722435; prima. Općina Centar; poziv na br.531653150
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Katastarska čestica zemljišta
Katastarska općina zemljišta
Objekat koji se treba graditi
Ulica i broj
Datum
Potpis podnosioca
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Lokacija objekta Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Zemljišno – knjižni izvadak Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Izvedbeni projekat Projektantska kuća Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka/Pošta Original
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 45 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf