VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za imovinsko pravne poslove
DJELATNOST(I) Imovinsko-pravni i geodetski poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zumreta Imamović-Vejzović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 / 562 – 354
E-mail: zumreta.imamovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje prestanka državnog vlasništva i prenošenje prava korištenja u privatno vlasništvo na gradskom građevinskom zemljištu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, Član 346. – 350. ( “Službene novine FBiH” broj: 66/13 i 100/13); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/48 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Zemljišno-knjižni izvadak Nadležni sud Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Ovjerena kopija
Izvod iz Regulacionog plana Nadležna općinska služba Kopija
Punomoć Ovlašteno lice Original
Lična karta MUP Na uvid
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana (Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana)
OBAVJEŠTENJE Prestnak državnog vlasništva na izgrađenom gradskom građevinskom zemljištu.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf