VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvedina Buzar, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-420
E-mail: elvedina.buzar@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Preduslov za dobijanje odobrenja za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju , Član 84. i 86. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine Federacije BiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za akt kojim se daju urbanističko-tehnički uslovi građevinskog ili saobraćajnog objekta 30 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Katastarska čestica
Katastarska općina
Ulica
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvadak iz zemljišne knjige Općinski sud/zemljišno-knjižni ured Original ili Ovjerena kopija
Izvadak iz katastra Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Ovjerena kopija
Idejni projekat ili idejno rješenje ili programsku sliku Ovlašteni arhitektonski biro Ovjerena kopija
Rješenje, odluka, ugovor ili saglasnost propisane posebnim zakonom/saglasnot stanara Notar/Općina Original ili Ovjerena kopija
Obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 1 godinu sa mogućnosti produženja za još jednu godinu.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva