VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elvedina Buzar, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-420
E-mail: elvedina.buzar@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za građenje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o građevinskom zemljištu FBiH, Član 63. i 71. (“Službene novine FBiH” broj: 25/03 i 16/04); Zakon o upravnom postuku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o građevinskom zemljištu , Član 27., 28. i 29 (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 42/12 i 50/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske,ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Troškovi uređenja gradskog građevinskog zemljišta Metar kvadratni korisne površine građevine puta prosječna cijena opremanja koja iznosi 150 KM/m2 sa procentom učešća pripremnih radova 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722433; budž.org. /; prima. Općina Centar
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Broj i datum urbanističke saglasnosti
Investitor
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Original ili Ovjerena kopija
Glavni ili izvedbeni projekat u jednom primjerku Ovlašteni arhiktektonski biro/Stručno lice Ovjerena kopija
Saglasnot BH Telecoma BH Telecom Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost vodovoda i kanalizacije Javno preduzeće KJKP Original ili Ovjerena kopija
Saglasnot Sarajevo gasa/Toplana JP Sarajevo gas/Toplana Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost Elektroprivrede JP Elektroprivreda Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja, rjesenje imovinsko pravne službe ili zk izvadak Služba za imovinsko pravne i geodetske poslove i katastar nekretnina/sud Original ili Ovjerena kopija
Uplatnica Banka/Posta Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva