VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amira Klico, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562-436
E-mail: amra.klico@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Postavljanje skele na javnoj površini u svrhu sanacije fasade ili izvođenja drugih odobrenih radova na objektu, a prema ovjerenoj šemi bez ometanja saobraćaja, zaštite prolaznika i drugih učesnika u prometu u.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju, Član 129. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo, Član 5. (“Službene novine Kantona Sarajevo” 20/04,26/12,32/12 i 24/15); Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Centar Sarajevo, Član 2., 6. i 36. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 9/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Naknada za korištenje dijela javne površine u svrhu postavljanja skele, odnosno deponovanja građevinskog materijala 10 KM / mjesečno po m2 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722464; budž.org. /; prima. Općina Centar
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Ulica i broj mjesta postavljanja
Period važenja odobrenja
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažno odobrenje za građenje Služba za prostorno uređenje i kom.poslove nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Ugovor za izvođenje radova Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar Original
Idejno rješenje sa ucretanim površinama Ovlašteni biroi za projektovanje Original
Uplatnica Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do isteka perioda naznačenog u odobrenju
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva