VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amira Klico, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562-436
E-mail: amra.klico@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izvođenje radova po odobrenju za građenje (npr.izgradnja priključka za stambeni objekat) ukoliko se ne radi o hitnoj intervenciji radi otklanjanja kvara i štete po život, zdravlje i imovinu
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o cestama FBiH, Član 64,71, 96 i 97 (“Službene novine FBiH” broj: 12/10, 66/13); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o uslovima i načinu prokopavanja javnih površina na području Kantona Sarajevo , Član 2. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 16/04, 22/05 i 30/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske,ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Ulica i broj lokacije prokopa
Period za vršenje prokopa
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažno odobrenje za građenje(za slučajeve u kojima odobrenje za građenje treba prethodno pribaviti) Služba za prostorno uređenje i kom.poslove Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o izvođenju radova Podnosioc zahtjeva Ovjerena kopija
Izvod iz katastarskog plana (izuzev za slučajeve vršenja hitnih popravki na postojećim instalacijama) Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Ovjerena kopija
Katastar podzemnih instalacija sa ucrtanom novom trasom instalacija ili postojećom trasom, na kojoj se vrši intervencija (izuzev za slučajeve vršenja hitnih popravki na postojećim instalacijama) Zavod za izgradnju KS Original ili Ovjerena kopija
Pismena narudžba firme sa kojom je zaključen ugovor o sanaciji prokopa za prokop KJKP Rad Original ili Ovjerena kopija
Pismena narudžba firme sa kojom je zaključen ugovor o sanaciji prokopa za prokop zelene površine KJKP Park Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost ministarstva ukoliko se radi o polaganju, zamjeni i opravci podzemnih instalacija od posebnog značaja za Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci (uz mogućnost produženja prema potrebi)
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva