VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amira Klico, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562-436
E-mail: amra.klico@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naknadno dobijanje urbanističke saglasnosti za legalizaciju objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju , Član 79.-81. 84. i 86. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera, Član 2., 8., 14., 15., 16. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 06/06, 18/07, 18/08 i 35/12 i 51/15));
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za akt kojim se daju urbanističko-tehnički uslovi građevinskog ili saobraćajnog objekta 30 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Vrsta građevine ili drugih započetih radova izvedenih bez odobrenja za građenje
Katastarska čestica
Katastarska općina
Ulica
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinskopravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original
Zemljoknjižišni izvadak Zemljoknjižišni ured Original ili Ovjerena kopija
Izrađena i ovjerena ažurna geodetska podloga u analognom i vektroskom obliku snimljena sa geodetske mreže u Državnom kooridnatnom sistemu sa ucrtanom građevinom Vještak geodetske struke Original
Dva primjerka tlocrta objekta ili idejnog rješenja Ovlašteni arhitektonski biro Original
Dokaz da su radovi izvedeni do 31.12.2015 Izvođač radova Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je podnosilac zahtjeva graditelj ili vlasnik bespravno izgrađene građevine ili lice koje je nekretninu steklo na drugi zakonom propisan način/ugovor/rješenje imovinske sluzbe Podnosioc zahtjeva/nadležna služba Općine Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva