VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Begić Alma, Stručni suradnik
Telefon: 033-562-419
E-mail: begic.alma@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za isticanje firme-reklame
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju , član 68 (Službene Novine Kantona Sarajevo broj: 7/05); Odluka o postavljenju firmi i reklama na građevinsma i fasadama i uređenju fasada na području Općine Centar Sarajevo , Član 7. i 10.-15. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/06);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa + dodati rješenje 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Kontakt SMS
Kontakt e-mail
Ulica i broj objekta
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Akt o registraciji firme, odnosno dozvola za rad Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Osnov korištenja prostora (ugovor, dokaz o vlasništvu, saglasnost vlasnika, odnosno suvlasnika) Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove i katastar nekretnina Original
Idejni projekat (koji sadrži tekst firme/reklame, detaljan tehnički opis, prikaz okolnog prostora sa ucrtanim mjestom firme/reklame, statički proračun sigurnosti ovjeren od ovlaštenog lica i reklame postavljene konzolno,odnosno veće od 60×60 Ovlašteni arhitektonski biro Original
Saglsnost za priključenje na električnu mrežu i saglsnost na mjere zaštite od požara i eksplozije na projekat za firme/reklame koji se napajaju električnom energijom JP Elektro privreda BiH Original
Saglasnot za mjere zaštite od požara i ekplozije na projekat za firme/ rekalme koje s enapajaju el energijom Ovlaštene firme Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Odobrenje za postavljanje reklamnog pano daje se na period od 2 godineuz mogućnost produženja za još dvije ukoliko nije došlo do promjene uslova pod kojim je odobrenje izdato koje je produženo.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva