VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amela Fejzić, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-421
E-mail: amela.fejzić@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobijanje odobrenja za građenje za korištenje javne površine.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo , Član 98. (” Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 7/05); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o privremenom korištenju javnih površina , Član 8.-13. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 20/04 i 26/12 ); Odluka o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Centar Sarajevo, Član 3. i 10.-17. (“Službene
novine Kantona Sarajevo” broj 9/12);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Naknada za korištenje javne površine površina x lokacija mjesečno x vremenski period zauzimanja 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722463; budž.org. /; prima. Općina Centar; poziv na br.: Broj predmeta
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
kontakt SMS
Kontakt e-mail
Broj urbanističke saglasnosti
Period korištenja javne površine
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Nadležna služba za prostorno uređenje Original ili Ovjerena kopija
Izvedbeni projekt (2 primjerka) Ovlašteni arhitektonski biro Original ili Ovjerena kopija
Saglasnosti za električnu energiju JP Elektroprivreda BiH Original ili Ovjerena kopija
Saglasnot za vodovod i kanalizaciju KJKP Vodovod i kanalizacija Original ili Ovjerena kopija
Uplatnic ana ime naknade Banka/Pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do troka na koji izdata sa mogućnosšću priduženja.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva