ObjekatAdresa (ulica i broj)

VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Kana Rahmanović, stručni savjetnik
Telefon: 033-562-416
E-mail: kana.rahmanovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA ///
PRAVNI OSNOV: Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, 24/17)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Objekat
Adresa (ulica i broj) objekat

Potrebna dokumentacija

TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Orginal ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Zemljišno-knjižni izvadak Zemljišno-knjižni ured Orginal ili ovjerena kopija Ne stariji od 6 mjeseci
Uvezani i ovjerenig predmjer sa predračunom radova Arhitektonski biro Orginal ili ovjerena kopija Dva primjerka

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI): 30 dana

OBAVJEŠTENJE VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI): Trajno

PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA: Preuzimanje obrasca zahtjeva

Save

Save

Save

Save