VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Kana Rahmanović, stručni savjetnik
Telefon: 033-562-416
E-mail: kana.rahmanovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA ///
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, 24/17)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
8 KM
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Broj urbanističke saglasnosti
Objekat
Adresa (ulica i broj) objekat
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Orginal ili ovjerena kopija
Primjerak glavnog projekta/ projeka izvedenog stanja sa predmjerom i predračunom radova po svim fazama koje dokumentacija sadrži Ovlašteni arhitektonski biro Orginal ili ovjerena kopija
Dokaz o pravu građenja Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Orginal ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf