ObjekatAdresa (ulica i broj)

VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za urbanizam i zaštitu okoliša
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za upravno rješavanje i prostorno uređenje
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje i komunalni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Kana Rahmanović, stručni savjetnik
Telefon: 033-562-416
E-mail: kana.rahmanovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA ///
PRAVNI OSNOV: Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Sl. novine Kantona Sarajevo”, 24/17)
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa za sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8,00 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Broj naknadne urbanističke saglasnosti
Objekat
Adresa (ulica i broj) objekat

Potrebna dokumentacija

TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Pravosnažna naknadna urbanistička saglasnost Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove Orginal ili ovjerena kopija
Primjerak glavnog projekta/ projeka izvedenog stanja sa obaveznom specifikacijom korisnih površina objekta Ovlašteni arhitektonski biro Orginal
Uvjerenje o periodu provedenom u oružanim snagama BiH za podnosioce zahtjeva koji spadaju u kategoriju iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca/branitelja BiH Orginal ili ovjerena kopija  („Sl.novine KS“, broj 2/02, 28/03, 15/05, 22/05)
Dokaz o pravu građenja Služba za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Orginal ili ovjerena kopija

ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI): 30 dana

OBAVJEŠTENJE VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI): Trajno

PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA: Preuzimanje obrasca zahtjeva

Save

Save