VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasanbegović Rada, Šef odsjeka za opću upravu
Telefon: 033/ 56 23 96
E-mail: rada.hasanbegovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Svrha postupka je da sva lica budu upisana u matičnu knjigu rođenih bez obzira na razloge zbog kojih nisu upisani u predviđenim rokovima, kao i da budu upisani svi podaci koji nisu upisani u okviru osnovnog upisa i sve promjene nastale nakon osnovnog upisa
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o matičnim knjigama, Član 42. (“Službene novine FBiH” broj: 37/12); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Upustvo o načinu vođenja matičnih knjiga, Član 58. – 70. (“Službene novine FBiH” broj: 51/13, 55/13, 82/13);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime podnosioca zahtjeva
JMB
Adresa
Kontakt telefon
Datum
Prezime i ime djeteta
Dan, mjesec, godina, sat i minuta rođenja
Pol (muški/ženski)
Mjesto rođenja djeteta, općina/grad
Nacionalnost
Država rođenja i entitet
Prezime i ime oca
Mjesto i datum rođenja oca
Općina/grad
Država rođenja i entitet
JMB oca
Državljanstvo oca
Prebivalište i adresa stanovanja oca
Prezime (i prezime prije sklapanja braka) i ime majke
Mjesto i datum rođenja majke
Općina/grad
Država rođenja i entitet
JMB
Državljanstvo majke
Prebivalište majke
Adresa majke
Ime ili naziv prijavitelja rođenja
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o naknadnom upisu u MKR Služba za opću upravu Općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf