VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za opću upravu
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Matični ured
DJELATNOST(I) Opća uprava
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Topalović Vesna, Matičarka
Telefon: 033/ 562 373
E-mail: Vesna.Topalovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera na terenu, najčešće zbog nepokretnosti (bolesti) ili smještaja u posebnoj ustanovi (bolnica, zatvor, ustanova za zbrinjavanje i sl)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prijepisa, član 1 („Sl.list SR BiH” broj: 37/71, 39/85 i 42/89); Uputsvo o izvršenju Zakona o ovjeravanju potpisa, rukopisa i prepisa RBiH , tačka 1-27 (“Sl.list RBiH 8/76); Odluka o naknadama posebih usluga Općine Centar, član 3. (“Sl.novine KS” broj: 13/98 i 14/02 );
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Naknada za posebne usluge tj ovjera dokumenata na terenu poslije 16,00 sati Ovjera dokumenata do 10 stranica 50,00 KM, do 100 stranica 100,00 KM preko 100 stranica 200,00 KM 338-690-22965752-19 Vr.prih.: 722611; prima. Općina Centar Sarajevo
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Ulica i broj objekta
Naziv objekta
Datum i vrijeme
Razlog opravdanosti korištenja posebnih usluga
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ljekarski nalaz iz kojeg se vidi da lice nije u mogućnosti neposredno pristupiti u prostorije Općine Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Dokumenti za ovjeru Nadležna služba/institucija Original
Kopija lične/osobne karte MUP Kopija ili Na uvid
Uplatnica Banka/pošta Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf