VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba boračko-invalidske zaštite
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasnija Zoronjić, Referent za administrativne i opšte poslove
Telefon: 033 562 371
E-mail: hasija.zoronjic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje legitimacije ratnog vojnog invalida
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Član 38. (“Službene novine FBiH” broj: 33/04, 56/05,70/09 i 9/10);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Invallidnost po zadnjem rješenju
Tuđa njega i pomoć
Ortopedski dodatak
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Fotokopija lične karte i CIPS-ove prijavnice (ovjerena) MUP KS Original ili Ovjerena kopija
Fotokopija rješenja o statusu RVI Općine Centar Služba za BIZ Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Stara legitimacija (ukoliko je RVI posjeduje) Služba za BIZ Original
Jednu fotografiju za dokumenta, u boji Podnosioc zahtjeva Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva