VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba boračko-invalidske zaštite
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hasnija Zoronjić, Referent za administrativne i opšte poslove
Telefon: 033 562 371
E-mail: hasija.zoronjic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na banjsko liječenje
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca – branilaca Bosne i Hercegovine, Član 9.-12. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12-prečišćeni tekst i 26/14); Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija), Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/08, 6/11, 13/13, 48/13 i 12/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Općina
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ovjerena kopija rješenja o statusu Služba za BIZ; Federalno ministarstvo za pitanja boraca Ovjerena kopija
Ovjerena kopija medicinske dokumentacije Klinički centar Ovjerena kopija
Preporuka ljekara specijalista (ne starija od 6 mjeseci) za banjsko i za klimatsko liječenje Ljekar specijalista; Klinički centar; Dom zdravlja Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnice MUP KS Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno, u toku budžetske godine u kojoj je podnesen zahtjev
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva