VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba boračko-invalidske zaštite
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Muamer Đendušić, stručni saradnik
Telefon: 033 562 445
E-mail: muamer.djendusic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA A) Ostvarivanje prava na banjsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

B) Ostvarivanje prava na klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija)

PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca – branilaca Bosne i Hercegovine, Član 9.-12. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12-prečišćeni tekst i 26/14); Pravilnik za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje (medicinska rehabilitacija), Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/08, 6/11, 13/13, 48/13 i 12/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Općina
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ovjerena kopija rješenja o statusu Služba za BIZ; Federalno ministarstvo za pitanja boraca Ovjerena kopija
Ovjerena kopija medicinske dokumentacije Klinički centar Ovjerena kopija
Preporuka ljekara specijalista za banjsko i za klimatsko liječenje Ljekar specijalista; Klinički centar; Dom zdravlja Original ili ovjerena kopija (ne starija od 6 mjeseci)
Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnice MUP KS Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE  – Zahtjev za upućivanje na klimatsku rehabilitaciju se koristi u periodu ljetnih mjeseci tekuće godine (juni – septembar)

– Lica koja koriste ili su koristili u kalendarskoj godini pravo na banjsko liječenje nemaju pravo na klimatsku rehabilitaciju mi obratno.

Obavještenje:

Predmet sa kompletnom dokumentacijom se proslijeđuje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo na nadležno rješavanje

VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno, u toku budžetske godine u kojoj je podnesen zahtjev
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva