VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba boračko-invalidske zaštite
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Dženana Škamo, Stručni saradnik
Telefon: 033/562-389
E-mail: dzenana.skamo@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Oslobađanje plaćanja troškova naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente u postupku legalizacije bespravno izgrađenog objekta individualnog stanovanja
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Član 28. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12 i 26/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Instrukcija Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo, Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 30/06, 11/07 i 32/08);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o utvrđenoj visini troškova za građevinsko zemljište – rentu Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevo
Rješenje o izdatoj naknadnoj urbanističkoj saglasnosti Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti ako ga izdaje Općina Centar Sarajevoi
Uvjerenje o pripadnosti OS Armije BiH, odnosno rješenje o priznatom pravu na ličnu ili porodičnu invalidninu – za podnosioca zahtjeva. Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida; Služba za BIZ Original ili Ovjerena kopija
Fotokopija lične karte i CIPS-ove prijavnice za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva MUP Ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da podnosilac zahtjeva nije nosilac stanarskog prava i za sve punoljetne članove domaćinstva (bračni drug i djeca) Služba za zajedničke poslove i iijela Federacije BiH Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije nosilac stanarskog prava (za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva) Kantonalni stambeni fond Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva i članovi domaćinstva nisu vlasnici stana ili kuće, niti da su podnijeli zahtjev za upis prava vlasništva na bilo kojem stanu na Kantonu Sarajevo (za sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva) Matični ured općina Original ili Ovjerena kopija
Potvrda nadležnog organa da podnosilac zahtjeva i članovi zajedničkog domaćinstva nisu podnijeli zahtjev za legalizaciju (iz nadležnog organa svih devet općina Kantona) Općine Kantona Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Zemljišno knjižnog ureda i Knjige položenih ugovora da podnosilac zahtjeva i svi punoljetni članovi domaćinstva nemaju stan i nekretnine. Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje Općinskog organa o neposjedovanju nekretnine za podnosioca zahtjeva i sve punoljetne članove zajedničkog domaćinstva (izdaje nadležni organ-katastar svih devet općina kantona) Nadležni organ-katastar općine Original ili Ovjerena kopija
Druga dokumentacija po potrebi. Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva