VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba boračko-invalidske zaštite
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Boračko invalidska zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Alijagić Aida, Adilović Adis – viši stručni saradnici
Telefon: 033 562 372, 033 562 454
E-mail: aida.alijagic@centar.ba, adis.adilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na mjesečni novčani dodatak LI
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Član 11. (“Službene novine FBiH” broj: 70/05 i 61/06); Zakon o upravnom postupku , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv ratnog priznanja i odlikovanja
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvorno uvjerenje FM za pitanja boraca i invalida Ovjerena kopija
Ovjerene fotokopije CIPS lične karte i prijave mjesta prebivališta MUP Ovjerena kopija
Ovjerena fotokopija pasoša(ako se podnosilac zahtjeva nalazi u inostranstvu) MUP Ovjerena kopija
Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva ima prebivalište u inostranstvu sa naznakom u kojoj državi živi Matični ured Ovjerena kopija
Potvrda banke sa brojem tekućeg računa Banka Ovjerena kopija
Ovjerene izjave ili izjave date na zapisnik da li postoje okolnosti iz člana 36. Zakona Matični ured Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije osuđen za krivična djela iz člana 36. Zakona o pravima branilaca i članova njihove porodice Nadležni sud Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva nije korisnik penzije ili druge novčane naknade druge države po osnovu ratnog priznanja/odlikovanja Nadležni organ druge države Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva