VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mersida Veiz, Stručni saradnik za socijalnu zaštitu
Telefon: 033-562-447
E-mail: mersida.veiz@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana pomoć licima u stanju socijane potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-Prečišćeni tekst, Član 30.-34. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj 2/98 i 48/99); Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoć licima u stanju socijalne potrebe, Svi (Nije objavljen: Broj: 1414244/14 od 21.01.2014);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum prijave administrativnog postupka
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija lične karte i potvrde o prijavi prebivališta, za sve punoljetne članove domaćinstva MUP Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o visini primanja za sve punoljetne članove domaćinstva, ukoliko su lica nezaposlena, uvjereje službe za zapošljavanje Nadležna institucija Original ili Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija za oboljele članove kućnog domaćinstva koji se nalaze na bolničkomili kućnom tretmanu Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Profaktura (predračun) za kupovinu lijekova koji se ne nalaze na esencijalnoj listi jedne od apoteka Farmaceutska organizacija Original ili Ovjerena kopija
Uputnica za liječenje ili ugovoren termin za prijem u nekoj od klinika van granica BiH Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva