VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Amra Sabrihafizović Hajdarević, Stručni savjetnik
Telefon: 033-562-347
E-mail: amra.sabrihafizovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na dječiji dodatak za boračku populaciju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 132.-147. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 02/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja BIH, Član 55. i 75. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 45/12 i 26/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija lične karte za roditelje MUP Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o evidenciji prebivališta/boravišta za roditelje CIPS Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija Prihvaćeno dostavljanje službenim putem: Da šef odjela pošalje spisak lica za koje se traži rodni list, no ne i pojedinačni dopisi
Uvjerenje o redovnom školovanju za djecu stariju od 15 godina Nadležna školska ustanova Ovjerena kopija
Kućna lista Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje MUP-a o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva MUP Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o posjedovanju motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje uprave prihoda o vlasništvu preduzeća, samostalne radnje i obavljanja dopunske djelatnosti za sve punoljetne članove domaćinstva Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do ispunjenja zakonskih uvjeta za prestanak isplaćivanja dječijeg dodatka
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva