VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hata Kadic, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-448
E-mail: hata.kadic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana pomoć za majke.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-Prečišćeni tekst, Član 7, 148-161 i 167. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98, 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija lične karte za porodilju, a ukoliko se ne može utvrditi prebivalište-boravište iz lične karte, dostaviti uvjerenje o kretanju (za a) i b)) Policijska uprava Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o evidenciji prebivališta/boravišta (za a) i b)) CIPS Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za dijete – navesti prezime i ime djeteta
/ jedini dokument za jednokratnu novčanu pomoć (za a), b) i c))
Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i uvjerenje poslodavca da po osnovu porodiljskog odsustva ne prima puni iznos plaće od poslodavca
/samo za porodilje u random odnosu (za a))
Poslodavac Original ili Ovjerena kopija
Prijava na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa-obrazac JS 3100
/samo za porodilje u radnom odnosu (za a))
Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Potvrda liječnika sa naznačenim datumom od kada se porodilja nalazi na porodiljskom odsustvu
/samo za porodilje u radnom odnosu (za a))
Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih
/samo za porodilje nezaposlene
Biro za zapošljavanje Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju
/za nezaposlene porodilje
Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da majka svoje novorođenče prirodno prehranjuje (doji) ili potvrdu da majka prirodno ne prehranjuje dijete (ne doji)
/ jedni dokument koji se traži za dodatnu ishranu (za d))
Zavod za zdravstvenu zaštitu žene i materinstva Original ili Ovjerena kopija
Izjava ovjerena u šalter sali općine
/ za majke u random odnosu
Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do navršenih šest mjeseci djeteta
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva