VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Hata Kadic, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-448
E-mail: hata.kadic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana pomoć za majke.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-Prečišćeni tekst, Član 7, 148-161 i 167. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98, 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o kretanju (za a) i b)) Policijska uprava Centar Original ili ovjerena kopija
Potvrda o evidenciji prebivališta / boravišta (za a) i b)) CIPS Original ili ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za dijete – navesti prezime i ime djeteta
/ jedini dokument za jednokratnu novčanu pomoć (za a), b) i c))
Matični ured Original ili ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Ugovor o radu ili rješenje o zasnivanju radnog odnosa i uvjerenje poslodavca da po osnovu porodiljskog odsustva ne prima puni iznos plaće od poslodavca
/samo za porodilje u random odnosu (za a))
Poslodavac Original ili ovjerena kopija
Prijava na obavezno osiguranje po osnovu radnog odnosa-obrazac JS 3100
/samo za porodilje u radnom odnosu (za a))
Porezna uprava Original ili ovjerena kopija
Potvrda liječnika sa naznačenim datumom od kada se porodilja nalazi na porodiljskom odsustvu
/samo za porodilje u radnom odnosu (za a))
Zdravstvena ustanova Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih
/samo za porodilje nezaposlene
Biro za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju
/za nezaposlene porodilje
Obrazovna institucija Original ili ovjerena kopija
Potvrda da majka svoje novorođenče prirodno prehranjuje (doji) ili potvrdu da majka prirodno ne prehranjuje dijete (ne doji)
/ jedni dokument koji se traži za dodatnu ishranu (za d))
Zavod za zdravstvenu zaštitu žene i materinstva Original ili ovjerena kopija
Izjava ovjerena u šalter sali općine
/ za majke u random odnosu
Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Kopija tekućeg računa banka Potvrda banke ili kopija kartice
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do navršenih šest mjeseci djeteta
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva