VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azemina Karić, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562 358
E-mail: azemina.karić@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na boravak djece u predškolskim ustanovama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 162.-164. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98, 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14); Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, Član 2.,3. i 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/02);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija potvrde o prijavi mjesta prebivališta i kopija CIPS-ove lične karte za oba roditelja MUP Ovjerena kopija
Kućna lista o zajedničkom domaćinstvu Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige umrlih za jednog ili oba roditelja
– navesti prezime i ime umrle osobe
Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu
– navesti prezime i ime djeteta
Matični ured općine Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Potvrda od preduzeća ili poslodavca od kada je zasnovan radni odnos, matični broj uplate doprinosa i tačan iznos plaće ostvarene prije podnošenja zahtjeva (za oba roditelja) Služba za zapošljavanje ili poslodavac ili zavod za pio Original ili Ovjerena kopija
Prihodi ostvareni na osnovu starosne, invalidske i porodične penzije (kopija čeka od penzije) Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih orava, autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti po osnovu registrovane dopunske djelatnosti Uprava prihoda Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prihodima po propisima iz boračko invalidske zaštite Nadležna općinska služba Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o invalidnosti djeteta (djece) Nadležna zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o invalidnosti roditelja od najmanje 70% Nadležna institucija Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o starateljstvu za dijete (djecu) Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Rješenja za osobe koje imaju binauralni gubitak sluha od 95 do 100% po Fower-Sabine Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Potvrda od više ili visoke škole o redovnom studiju za jednog ili oba roditelja Obrazovna institucija Original ili Ovjerena kopija
Nalaz za psihičko oboljela i mentalno retardirana lica Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Rješenje korisnika stalne novčane pomoći i korisnika za njegu i pomoć od strane druge osobe Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Potvrda da je roditelj sklopio ugovor o korištenju usluga boravka djece u predškolskoj ustanovi za period 2014/2015 Nadležna ustanova Original ili Ovjerena kopija
Presuda o razvodu braka Nadležni sud Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o ne posjedovanju motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da nijedan član porodičnog domaćinstva nije vlasnik motornog vozila PU Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme pohađanja predškolskog obrazovanja
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva