VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Azemina Karić, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562 358
E-mail: azemina.karić@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 145.-147. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 02/98); Naredba o iznosima po Zakonu o socijalnoj zaštit, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Svi (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija lične karte za podnosioca zahtjeva, a ukoliko se iz lične karte ne može utvrditi prebivalište – boravište u trajanju od jedne godine, uvjerenje o kretanju, potvrdu o prijavi mjesta prebivališta MUP/CIPS Ovjerena kopija
Rodni list za djecu (za a) i f))
– navesti prezime i ime djeteta
Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Kućna lista (za e)) Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da imenovani-a nije ostvario status osiguranog lica ni po kojem drugom osnovu u skladu sa propisima (za a), b), c), d) i e)) Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Zdravstvena knjižica (za a), b), c), d), e) i f)) Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Original
Uvjerenje Uprave prihoda za sve punoljetne članove domaćinstva (za b), c), d) i e)) Zavod za platni promet Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da imenovani-a nije korisnik prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (za b), c), d) i e)) Federalni Zavod PIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da podnosilac zahtjeva i svi punoljetni članovi zajedničkog domaćinstva nisu vlasnici stana i nekretnina (za e)) Zemljo knjižišni ured/Knjiga položenih ugovora Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica (za b), c) i e)) Služba za zapošljavanje-BIRO Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o vlasništvu motornog vozila za sve članove zajedničkog domaćinstva (za e)) PU Original ili Ovjerena kopija
Socijalna anamneza da se radi o licu u stanju socijalne potrebe za podnosioca zahtjeva radi ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje (za e)) Služba socijalne zaštite Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, do nastupanja zakonskih uslova za prestanak zdravstvene zaštite
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva