VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mersida Veiz, Stručni saradnik za socijalnu zaštitu
Telefon: 033 562 447
E-mail: mersida.veiz@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Novčana pomoć penzionerima u stanju socijane potrebe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o dodjeli stalne novčane pomoći penzionerima u stanju socijalne potrebe, Svi (12-14-224/14 od 21.01.2014); Statut Općine Centar , Član 24. (“Službene novine FBiH” broj: 49/56 i 51/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Razlog podnošenja zahtjeva
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija lične karte i potvrde o prijavi prebivališta, za sve punoljetne članove domaćinstva (za a) i b)) MUP Original ili Ovjerena kopija
Kućna lista (za a) i b)) Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Kopija posljednjeg čeka od penzije za penzionere u stanju socijalne potreba (za a)) PIO Original ili Ovjerena kopija
Potvrda lica preko 65 godina starosti bez primanja (za b)) PIO Original ili Ovjerena kopija
Za ostale članove domaćinstva dokaz o nezaposlenosti (za a) i b)) Služba za zapošljavanje-BIRO/PIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da li je podnosilac zahtjeva poreski obveznik kod ispostave Centar (za a) i b)) Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju (za a) i b)) MUP Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva (za a) i b)) MUP Original ili Ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija za oboljele članove porodičnog domaćinstva (za a) i b)) Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o kvadraturi stambene jedinice (za a) i b)) Nadležna institucija Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva