VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zlatan Kulović, viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-450
E-mail: zlatan.kulovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Status civilne žrtve rata i obnova prava na porodičnu invalidninu CŽR.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBIH, Član 62.-67. (“Službene novine FBIH” broj: 36/99,54/04,39/06 i 14/09); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 121. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98); Naredba o iznosima po Zakonu o socijlanoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14); Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata, Svi (“Službene novine FBIH” broj: 62/06 i 86/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ovjerena kopija lične karte i potvrde o prijavi mjesta prebivališta – boravišta za sve punoljetne korisnike prava na porodičnu invalidninu CŽR ne starije od 3 (tri) mjeseca MUP Ovjerena kopija
Ovjerena izjava da korisnici prava na ličnu invalidninu nisu osuđivani pravosnažnomm sudskom presudom za krivična djela protiv ustavnog poretka BiH ili FBiH, krivična djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava Matični ured Općine Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava sa dva svjedoka da udovac/udovica CŽR nije sklopio/la novu bračnu zajednicu, te da nije zasnivao/la vanbračnu zajednicu, odnosno da ne živi u vanbračnoj zajednici Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o ukupnoj visini svih prihoda korisnika prava na porodičnu invalidninu CŽR u prethodnoj kalendarskoj godini Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o prijavi na evidenciji biro-a za zapošljavanje u prethodnoj kalendarskoj godini ili PIO listing Zavod za zapošljavanje – BIRO/PIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o prihodima korisnika prava na porodičnu invalidninu CŽR otvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih prava, autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti te dopunskih djelatnosti u prethodnoj kalendarskoj godini Porezna uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da li su korisnici prava na porodičnu invalidninu civilne žrtve rata evidentirani kao korisnici prava po osnovu boračko-invalidske zaštite izdato od strane nadležne službe Služba za BIZ Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz matične knjige rođenih za udovicu/udovca CŽR ne stariji od 3 (tri) mjeseca Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Rješenje o starateljstvu za djecu, usvojenu djecu i pastorčad CŽR Nadležni organ Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o redovnom školovanju za djecu, usvojenu djecu i pastorčad CŽR koja su navršila 15 godina života Obrazovna ustanova Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, za vrijeme ostvarivanja prava na ličnu invalidninu CŽR
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva