VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Babić Osmo, pomoćnik općinskog načelnika
Telefon: 033 562 352
E-mail: osmo.babic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prestanak utvrđenih prava
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 8., 144 (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku, Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom, Član 19 “Službene novine FBiH” broj: 36/99, 54/04,39/06 i 14/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ovjerena kopija lične karte (za a), b) c), d) f) i g)) MUP Ovjerena kopija
Original ili ovjerena kopija potvrde o prijavi mjesta prebivališta – boravišta (za a), b), c) d) ,f), g)) CIPS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o razlozima prestanka prava za dječiji dodatak (za a)) Nadležna institucija Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o razlozima prestanka prava na novčanu naknadu ženi-majci koja je u radnom odnosu (za b)) Nadležna institucija Ovjerena kopija
Dokaz o razlozima prestanka prava na novčanu naknadu ženi-majci koja nije u radnom odnosu (za c)) Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Original ili ovjerena kopija izvoda iz matične knjige umrlih (za e) i f)) Matični ured Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Dokaz da je raseljena osoba iskoristila iskoristila pomoć – donaciju za nužnu opravku vlastite kuće, stana u mjestu prijeratnog prebivališta ili u mjestu sadašnjeg boravišta radi sticanja minimalnih uslova stanovanja (za f)) Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o razlozima prestanka prava na zdravstvenu zaštitu (za g)) Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva