VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zlatan Kulović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-450
E-mail: zlatan.kulovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Status člana porodice civilne žrtve rata.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBIH, Član 62.-68. (“Službene novine FBIH” broj: 36/99,54/04,39/06 i 14/09); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 121. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku FBIH , Član 200. (“Službene novine FBiH” broj; 2/98 i 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijlanoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštit porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14); Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata, Svi (“Službene novine FBIH” broj: 62/06 i 86/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta CIPS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o smrti Nadležne institucije Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o porodičnoj vezi sa civilnom žrtvom rata Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Primanja Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o školovanju Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Izjava u skladu sa Članom 7. Nadležna služba Original ili Ovjerena kopija
Izjava dva svjedoka o vanbračnoj zajednici bračnog druga civilne žrtve rata Matični ured Original ili Ovjerena kopija
Poresko uvjerenje Poreska uprava Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje službe za BIZ Služba za boračko-invalidsku zaštitu Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE Rok za pregled primljenog predmeta i priložene dokumentacije je 3 dana
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, dok postoje zakonski osnovi za ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu CŽR
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva