VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zlatan Kulenović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033 562 450
E-mail: zlatan.kulenovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje novog procenta oštećenja organizma CŽR
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBIH, Član 81. (“Službene novine FBIH” broj: 36/99,54/04,39/06 i 14/09); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 121. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku FBIH , Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98 i 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijlanoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14); Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata, Svi (“Službene novine FBIH” broj: 62/06 i 86/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava mjesta prebivališta-boravišta MUP Original ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca
Ovjerena kopija konačnog rješenja kojim je podnosiocu zahtjeva priznato svojstvo civilne žrtve rata Nadležni organ Original ili ovjerena kopija
Medicinska dokumentacija u vezi nastalih promjena vezanih za oštećenje organizma Ljekar specijalista Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je podnosiocu zahtjeva priznat status ratnog vojnog invalida, neratnog invalida ili invalida rada Nadležna služba za boračko invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu ili PIO Original ili ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje o nekažnjavanju MUP Original ili ovjerena kopija
Ovjerena izjava u skladu sa čl.7, stav 1. i 2., čl.74, čl.75, čl.76a i čl.77 Matični ured općine Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva