VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zlatan Kulović, Viši stručni saradnik
Telefon: 033-562-450
E-mail: zlatan.kulovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravo na tuđu njegu i pomoć za civilne žrtve rata
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBIH, Član 60. (“Službene novine FBIH” broj: 36/99,54/04,39/06 i 14/09); Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo-Prečišćeni tekst, Član 121. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/14); Zakon o upravnom postupku FBIH , Član 200. (“Službene novine FBIH” broj: 2/98 i 48/99); Naredba o iznosima po Zakonu o socijlanoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštit porodice sa djecom, Član 4. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/14 i 33/14); Uputstvo o postupku priznavanja statusa civilne žrtve rata, Svi (“Službene novine FBIH” broj: 62/06 i 86/15);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Datum
Potpis podnosioca
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Ovjerena kopija lične karte i potvrde o prijavi mjesta prebivališta-boravišta ne starija od 3 mjeseca MUP/CIPS Ovjerena kopija
Ovjerena kopija konačnog rješenja kojim je priznato svojstvo CŽR Nadležni organ Original ili Ovjerena kopija Pribavljati po službenoj dužnosti
Medicinska dokumentacija u vezi nastalih promjena vezanih za oštećenje organizma izdata od strane ljekara specijaliste Zdravstvena ustanova Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena kopija tekućeg računa otvorenog u banci prema vlastitom izboru Banka Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da je priznat status ratnog vojnog invalida, neratnog invalida ili invalida rada Nadležna služba za boračko-invalidsku zaštitu/služba za socijalnu zaštitu/zavod za PIO Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o nekažnjavanju MUP Original ili Ovjerena kopija
Ovjerena izjava o nepostojanju pravosnažne osude za krivična djela protiv ustavnog poretka BiH ili FBiH, ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava, i o nepostojanju osude na 6 mjeseci zatvora Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva