VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Selma Ćenanović
Telefon: 033 562 447
E-mail: selma.cenanovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć porodiljama, podrška natalitetu i briga o majkama i novorođenoj djeci
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane omoći porodiljama s poručja općine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lična karta MUP Original ili
ovjerena kopija
Dokument ne stariji od 6 mjeseci
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu  Matični ured Original ili
ovjerena kopija
Dokument ne stariji od 6 mjeseci
Rješenje o ostvarenom pravu na porodiljsku naknadu Nadležna općinska služba Original ili
ovjerena kopija
Dokument ne stariji od 6 mjeseci
Broj tekućeg računa  Banka Original ili
ovjerena kopija
Dokument ne stariji od 6 mjeseci
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva