VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Selma Ćenanović
Telefon: 033 562 447
E-mail: selma.cenanovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pomoć porodiljama, podrška natalitetu i briga o majkama i novorođenoj djeci
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane omoći porodiljama s poručja općine
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava prebivališta za porodilju / podnosioca zahtjeva  PU Centar Original ili ovjerena kopija Dokument ne stariji od 6 mjeseci
Izvod iz matične knjige rođenih za djecu  Matični ured Original ili ovjerena kopija
Rješenje o ostvarenom pravu na porodiljsku naknadu Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Broj tekućeg računa  Banka Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva