VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melvin Isaković
Telefon: 033 562 450
E-mail: melvin.isakovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Jednokratna novčana pomoć za nabavku ortopedskih pomagala i prevazilaženje arhitektonskih barijera za civilna invalidna lica i civilne žrtve rata
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu novčane pomoći putem finansiranja i sufinansiranja troškova za nabavku ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata invalidnih lica
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
1. Rješenje/nalaz o invalidnosti izdat od nadležnog organa – za vrstu pomoći pod A, B i C; Rješenje nadležne službe općine, nalaz nadležne zdravstvene ustanove Original ili ovjerena kopija  –
2. Lična karta i potvrde o prijavi prebivališta (CIPS), za sve punoljetne članove domaćinstva – za vrstu pomoći pod A, B i C; CIPS Original ili ovjerena kopija  –
3. Kućna lista – za vrstu pomoći pod A, B i C; Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija  –
4. Potvrda o visini prihoda za sve punoljetne članove domaćinstva – za vrstu pomoći pod A, B i C;  Poslodavac kod kojeg je zaposlen, ček od penzije, rješenje o invalidnini nadležne službe, uvjerenje iz oblasti boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, potvrda sa zavoda za zapošljavanje… Original ili ovjerena kopija  –
5. Uvjerenje Službe socijalne zaštite općine Centar ukoliko ostvarujete neka prava iz socijalne zaštite i u kojem iznosu – za vrstu pomoći pod A, B i C; Centar za socijalni rad Općine Centar (Zaima Šarca 13) Original ili ovjerena kopija  –
6. Dokaz o vlasništvu nad individualnom stambenom jedinicom na kojoj se vrši prilagođavanje (ZK izvadak, posjedovni list, građevinska dozvola) – za vrstu pomoći pod A, B i C; Odjeljenje poreske uprave Centar Original ili ovjerena kopija  –
7. Specifikaciju neophodnog materijala i predmjer i predračun radova za prilagođavanje stambenog objekta invalidnom licu – za vrstu pomoći pod A; Ovlašteno trgovačko građevinsko preduzeće ili zanatska radnja Original ili ovjerena kopija  –
8. Potrebne suglasnosti nadležne općinske Službe za prilagođavanje stambenih objekata i uklanjanje arhitektonskih barijera (Urbanistička, građevna dozvola) – za vrstu pomoći pod A; Nadležna služba općine Original ili ovjerena kopija  –
9. Preporuku nadležne zdravstvene ustanove i Potvrdu o participaciji za nabavku neophodnog ortopedskog pomagala – za vrstu pomoći pod A;  Općinski sud – gruntovnica, odjeljenje za Katastar općine, rješenje nadležne službe općine Original ili ovjerena kopija
10. Predračun za nabavku ortopedskog pomagala – za vrstu pomoći pod B; Ovlašteno trgovačko, preduzeće ili zanatska radnja Original ili ovjerena kopija
11. Preporuka ovlaštenog ljekara da je radi prirode bolesti, invaliditeta podnosioca zahtjeva potrebno ugraditi invalidske komande u motorno vozilo – za vrstu pomoći pod C; Nadležna ljekarska komisija ili preporuka ovlaštenog ljekara Original ili ovjerena kopija
12. Predračun za uslugu uspostavljanja invalidskih komandi u motorno vozilo izdat od strane ovlaštenog auto servisa ili radnje – za vrstu pomoći pod C; Ovlašteni auto servis ili radnja Original ili ovjerena kopija
13. Dokaz o vlasništvu nad motornim vozilom – za vrstu pomoći pod C; MUP KS – PU Centar Sarajevo Original ili ovjerena kopija
14. Kopija bankovne kartice ili uvjerenje o broju tekućeg računa otvorenog kod banke – za vrstu pomoći pod A i B;  Banka  Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva