VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za rad i socijalna pitanja
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melvin Isaković
Telefon: 033 562 450
E-mail: melvin.isakovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Jednokratna novčana pomoć za nabavku ortopedskih pomagala i prevazilaženje arhitektonskih barijera za civilna invalidna lica i civilne žrtve rata
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu novčane pomoći putem finansiranja i sufinansiranja troškova za nabavku ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata invalidnih lica
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Lične karte i potvrde o prijavi prebivališta (CIPS), za sve punoljetne članove domaćinstva; – za vrstu pomoći pod A i B; CIPS Original ili ovjerena kopija  –
Kućna lista; – za vrstu pomoći pod A i B;  Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija  –
Potvrda o visini prihoda za sve punoljetne članove domaćinstva; – za vrstu pomoći pod A i B;  Poslodavac kod kojeg je zaposlen, ček od penzije, rješenje o invalidnini nadležne službe, uvjerenje iz oblasti boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, potvrda sa zavoda za zapošljavanje… Original ili ovjerena kopija  –
Uvjerenje Službe socijalne zaštite općine Centar ukoliko ostvarujete neka prava iz socijalne zaštite i u kojem iznosu; – za vrstu pomoći pod A i B;  Centar za socijalni rad Općine Centar
(Zaima Šarca 13)
Original ili ovjerena kopija  –
Uvjerenje uprave da li je poreski obveznik – Poresko uvjerenje; – za vrstu pomoći pod A i B; Odjeljenje poreske uprave Centar Original ili ovjerena kopija  –
Uvjerenje o kretanju; – za vrstu pomoći pod A i B;  MUP KS – PU Centar Sarajevo Original ili ovjerena kopija  –
Potvrda o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva; – za vrstu pomoći pod A i B;  MUP KS – PU Centar Sarajevo  Original ili ovjerena kopija  –
Dokaz o vlasništvu nad individualnim stambenim objektom koja je predmet sanacije (ZK izvadak, posjedovni list, građevinska dozvola) – za vrstu pomoći pod A;  Općinski sud – gruntovnica, odjeljenje za Katastar općine, rješenje nadležne službe općine Original ili ovjerena kopija
Specifikaciju neophodnog materijala i predmjer i predračun radova za prilagođavanje stambenog objekta invalidnom licu – za vrstu pomoći pod A;  Ovlašteno trgovačko građevinsko preduzeće ili zanatska radnja Original ili ovjerena kopija
Potrebne suglasnosti nadležne općinske Službe (Urbanistička, građevna dozvola) – za vrstu pomoći pod A;  Nadležna služba općine Original ili ovjerena kopija
Preporuku nadležne zdravstvene ustanove i Potvrdu o participaciji za nabavku neophodnog ortopedskog pomagala – za vrstu pomoći pod B;  Nadležna zdravstvena ustanova i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Original ili ovjerena kopija
Predračun za nabavku ortopedskog pomagala – za vrstu pomoći pod B;  Ovlašteno trgovačko, preduzeće ili zanatska radnja  Original ili ovjerena kopija
Kopija bankovne kartice ili uvjerenje o broju tekućeg računa otvorenog kod banke – za vrstu pomoći pod A i B;  Banka  Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva