VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za socijalnu zaštitu
DJELATNOST(I) Rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Melvin Isaković
Telefon: 033 562 450
E-mail: melvin.isakovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Jednokratna novčana pomoć za djelimičnu sanaciju neuslovnih individualnih stambenih objekata
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za djelimičnu sanaciju neuslovnih individualnih stambenih objekata
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Adresa prebivališta
Datum rođenja
Broj telefona
e-mail adresa
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o prijavi prebivališta (CIPS), za sve punoljetne članove domaćinstva;;  CIPS Original ili ovjerena kopija  –
 Kućna lista;  Matični ured Općine Original ili ovjerena kopija  –
 Potvrda o visini prihoda za sve punoljetne članove domaćinstva;  Poslodavac kod kojeg je zaposlen, ček od penzije, rješenje o invalidnini nadležne službe, uvjerenje iz oblasti boračko – invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, potvrda sa zavoda za zapošljavanje… Original ili ovjerena kopija  –
 Uvjerenje Službe socijalne zaštite općine Centar ukoliko ostvarujete neka prava iz socijalne zaštite i u kojem iznosu;  Centar za socijalni rad Općine Centar
(Zaima Šarca 13)
Original ili ovjerena kopija  –
 Uvjerenje uprave da li je poreski obveznik – Poresko uvjerenje;  Odjeljenje poreske uprave Centar Original ili ovjerena kopija  –
 Uvjerenje o kretanju;  MUP KS – PU Centar Sarajevo Original ili ovjerena kopija  –
 Potvrda o vlasništvu motornog vozila za sve članove porodičnog domaćinstva;  MUP KS – PU Centar Sarajevo Original ili ovjerena kopija  –
 Dokaz o vlasništvu nad individualnim stambenim objektom  koja je predmet sanacije  Općinski sud – gruntovnica, odjeljenje za Katastar općine, rješenje nadležne službe općine Original ili ovjerena kopija ZK izvadak, posjedovni list, građevinska dozvola
 Specifikaciju neophodnog materijala, odnosno predmjer i predračun radova za minimalnu neophodnu sanaciju Vašeg individualnog stambenog objekta  Ovlašteno trgovačko građevinsko preduzeće ili zanatska radnja Original ili ovjerena kopija  –
 Izjava da do sada niste koristili sredstva za djelimičnu sanaciju isključivo individualnih stambenih objekata lica i porodica u stanju socijalne potrebe po IMG standardu – propisani stambeni minimum od strane Općine  Podnosilac zahtjeva Original ili ovjerena kopija  –
 Kopija bankovne kartice ili uvjerenje o broju tekućeg računa otvorenog kod banke  Banka Original ili ovjerena kopija  –
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva