VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Merima Cviko, stručni saradnik
Telefon: 033/562-512
E-mail: merima.cviko@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stvaranje mogućnosti mladima da realizacijom mini projekata organiziraju koncerte, izložbe, pozorišne predstave, seminare, radionice i ostale aktivnosti koje su u sferi interesa mladih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, član 14.-16. (“Sl.novine FBiH” broj: 36/10); Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Centar, (“Sl.novine KS” broj: 6/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Ime i prezime koordinatora projekta
Kontakt telefon
Kratki opis projekta
Iznos traženih sredstava
Period trajanja projekta
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz da je aktivnost planirana Godišnjim planom i programom rada, u skladu sa odrebama Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društ. korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgoj Obrazovna ustanova /Udruženje Potvrda, original ili kopija Ukoliko se sredstva traže za finansiranje ekskurzija
Dokaz da u navedenoj aktivnosti učestvuju sa najmanje 60% od ukupnog broja učenika za koje se organizuju ekskurzije. Obrazovna ustanova / Udruženje Potvrda, original ili kopija Ukoliko se sredstva traže za finansiranje ekskurzija
Motivaciono pismo za učešće u aktivnosti: ljetnoj školi, takmičenju, studentska putovanja i slična putovanja/skupove Obrazovna ustanova / Udruženje Pismo, original ili kopija
Dokaz o otvorenom računu kod banke Banka Original ili kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf