VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za obrazovanje, kulturu i sport
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Merima Cviko, stručni saradnik
Telefon: 033/562-512
E-mail: merima.cviko@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stvaranje mogućnosti mladima da realizacijom mini projekata organiziraju koncerte, izložbe, pozorišne predstave, seminare, radionice i ostale aktivnosti koje su u sferi interesa mladih.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, član 14.-16. (“Sl.novine FBiH” broj: 36/10); Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za projekte mladih koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima Budžeta Općine Centar, (“Sl.novine KS” broj: 6/16);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Ime i prezime osobe odgovorne za realizaciju projekta
Kontakt telefon
Naziv projekta
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa za dostavu obavještenja o odluci
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Projekat sačinjen u skladu sa Uputstvom i kriterijima Općine Udruženje Original
Izvod iz registra Ministarstvo pravde Ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci Neformalne grupe dostavljaju izvod iz upisa u registar udruženja koje
daje administrativnu podršku
Dokaz o otvorenom računu kod banke Banka Ovjerena kopija Original ili ovjerena kopija ugovora s bankom ili potvrda banke
Za projekte koji se provode u školama, dostaviti pisanu saglasnost nadležnog ministarstva Ministarstvo Original ili ovjerena kopija
Izjava o ispunjavanju uslova javnog poziva – potpisanu od strane ovlaštenog lica udruženja Općina Centar Original Preuzeti na info-pultu ili web stranici Općine Centar
Kratak opis grupe sa podacima o prethodno
realizovanim projektima i kvalifikaciji kadrova koji implementiraju projekat
Neformalne grupe Original  –
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf