VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  Društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-473
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Nagrađivanje učenika i studenata za postignute rezultate u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, te podsticanje za postizanje što boljih rezultata u budućnosti i olakšavanje školovanja kroz materijalnu podršku.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o principima lokalne samouprave , Član 13. (“Službene novine FBiH” broj: 49/06 i 51/09); Pravilnik o dodjeli stipendije “Prof.dr. Husein Kulenović”-prečišćeni tekst , Član 4. (“Službene novine Kanton na Sarajevo”, broj: 30/11 i 2/14); Statut Općine Centar , Član 10. i 68. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/04);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (očevo ime) i prezime
Adresa
Škola/fakultet
Razred/godina studija
Kontakt telefon
E-mail adresa
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa za dostavu obavještenja – odluke
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ( za učenike I razreda srednje škole od V-IX razreda osnovne škole, za studente I godine fakulteta svjedočanstvo o završenom IV razredu srednje škole) Škola/fakultet Original ili ovjerena kopija
Potvrda o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu Škola/fakultet Original ili ovjerena kopija
Dokaz o postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima (za učenike) Organizator takmičenja (PPZ, Udruženja i sl.) Original ili ovjerena kopija
Kućna lista o broju članova zajedničkog domaćinstva i dokaz o njihovim ličnim primanjima zaposleni-platnu listu za posljednji mjesec, penzioneri/invalidi – posljednji ček, uvjerenje o primanjima po osnovu boračko o-invalidske zaštite i po osnovu osnovu zaštite civilnih žrtava rata Nadležni organ općine Original (nezaposleni potvrdu o nezaposlenosti a ako nisu prijavljeni kod zavoda, uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji, potvrdu o redovnom školovanju člana porodice odnosno rodni list za predškolsko dijete)
Platne liste za zaposlene članove domaćinstva Poslodavac Original ili ovjerena kopija
Potvrda o nezaposlenosti članova domaćinstva Zavod za zapošljavanje KS Original ili ovjerena kopija
Potvrda o školovanju članova domaćinstva Potvrda škole/fakulteta Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je roditelje bio pripadnik OS Fderalno ministarstvo odbrane- Odjeljenja po Općinama Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je roditelj RVI odnosno neratni invalid Nadležna općinska služba ili Kantonalni centar za socijalni rad Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je roditelj poginuo kao pripadnik OS Nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je roditelj nosilac najvećeg ratnog odnosno općinskog priznanja Odluka Općisnkog vijeća ili većeg nivoa vlasti Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je student bez jednog ili oba roditelja (smrtni list za roditelja-e) Nadležna općinska služba- matični ured Original ili ovjerena kopija
Dokaz da je učenik/student sa invaliditetom Nadležna služba Original ili ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju kpodnosioca prijave odnosno roditelja staratelja ako je podnosilac prijave maloljetan MUP KS, PU Centar Original ili ovjerena kopija
Izjavu o odgovornosti (da kandidat ne prima stipendiju za postignute rezultate u prethodnoj školskoj godini po nekom drugom osnovu) Ovjerava nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Izjava kandidata kojom daje saglasnost da se njegovi podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka. Banka Original ili ovjerena kopija Ukoliko je kandidat maloljetan, izjavu daje roditelj/staratelj
Kopija bankovnog računa na koji će se vršiti isplata stipendija Nadležna služba Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana
OBAVJEŠTENJE  Za sve punoljetne članove domaćinstva potrebno je dostaviti uvjerenje porezne uprave  o prihodima ostvarenim po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih i autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti te dopunskih djelatnosti. (obavezno za sve kandidate)
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 mjeseci školske/akademske godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf