VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Elma Sultanić, šefica Odsjeka
Telefon: 033/562-473
E-mail: elma.sultanic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stipendiranje učenika i studenata koji postižu izuzetne rezultate u učenju.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o principima lokalne samouprave , Član 13. (“Službene novine FBiH” broj: 49/06 i 51/09); Pravilnik o dodjeli stipendije “Prof.dr. Husein Kulenović”-prečišćeni tekst , Član 4. (“Službene novine Kanton na Sarajevo”, broj: 30/11 i 2/14); Statut Općine Centar , Član 10. i 68. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/04);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (očevo ime) i prezime
Adresa
Škola/fakultet
Razred/godina studija
Kontakt telefon
E-mail adresa
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa za dostavu obavještenja – odluke
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o uspjehu u prethodnoj školskoj/akademskoj godini Škola/fakultet Original ili ovjerena kopija Za učenike I razreda srednje škole od V-IX razreda osnovne škole, za studente I godine fakulteta svjedočanstvo o završenom IV razredu srednje škole;

Za studente I godine fakulteta svjedočanstvo o završenom IV razredu srednje škole

Potvrda o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu Škola/fakultet Original ili ovjerena kopija Sa naznakom da prvi put upisuje
Dokaz o postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima (za učenike) – diploma/potvrda Organizator takmičenja (PPZ, Udruženja i sl.) Original ili ovjerena kopija
Kućna lista o broju članova zajedničkog domaćinstva i dokaz o njihovim ličnim primanjima zaposleni-platnu listu za posljednji mjesec, penzioneri/invalidi – posljednji ček, uvjerenje o primanjima po osnovu boračko o-invalidske zaštite i po osnovu osnovu zaštite civilnih žrtava rata Nadležni organ općine Original (nezaposleni potvrdu o nezaposlenosti a ako nisu prijavljeni kod zavoda, uvjerenje Federalnog zavoda PIO/MIO da nisu na evidenciji, potvrdu o redovnom školovanju člana porodice odnosno rodni list za predškolsko dijete)
Uvjerenje o kretanju podnosioca prijave odnosno roditelja staratelja ako je podnosilac prijave maloljetan MUP KS, PU Centar Original ili ovjerena kopija Ako je kandidat maloljetan
uvjerenje o kretanju roditelja /
staratelja
Izjavu da kandidat ne prima stipendiju za postignute rezultate u prethodnoj školskoj godini po nekom drugom osnovu Ovjerava nadležna općinska služba Original ili ovjerena kopija
Izjava kandidata kojom daje saglasnost da se njegovi podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka. Banka Original ili ovjerena kopija Ukoliko je kandidat maloljetan, izjavu daje roditelj/staratelj
Kopija bankovnog računa na koji će se vršiti isplata stipendija Nadležna služba Original ili ovjerena kopija
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 90 dana
OBAVJEŠTENJE ///
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 10 mjeseci školske/akademske godine
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf