VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za boračko-invalidsku zaštitu, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za društvene djelatnosti
DJELATNOST(I) Obrazovanje, kultura i sport
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Velid Đelilović, Stručni saradnik za sport
Telefon: 033/562-474
E-mail: velid.djelilovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Nagrađivanje uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo, a koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz oblasti obrazovanja, nauke, kulture i sporta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravilnik o nagrađivanju uspješnih mladih pojedinaca sa područja općine Centar Sarajevo broj: 09/C-38-1381/19 od 30.12.2019.;
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime (ime jednog roditelja)
Prezime i ime roditelja / staratelja (za malodobnu djecu)
Adresa
Kontakt: E-mail / Telefon
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Potvrda o evidenciji prebivališta / boravišta CIPS Original ili ovjerena kopija Ako je kandidat maloljetan, potvrda o kretanju roditelja /staratelja
Ne stariji od 6 mjeseci
Dokaz o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima – diploma / potvrda Organizator takmičenja, udruženje, fondacija, obrazovna institucija Original ili ovjerena kopija ///
Kopija bankovnog računa na koji će se vršiti isplata Banka Original ili ovjerena kopija Ako je kandidat maloljetan, račun roditelja / staratelja.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 20 dana
OBAVJEŠTENJE  ///
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Vrijeme trajanja projekta koji se finansira/sufinansira
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf