VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba civline zaštite
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  –
DJELATNOST(I) Civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Belma Makan, Namještenik
Telefon: 033 / 562-437
E-mail: belma.makan@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje uvjerenja pripadnicima civilne zaštite za rješavanje statusnih i drugih pitanja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku , Član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa za uvjerenja i izvode iz matičnih knjiga 4 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
MZ u kojoj je pripadnik CZ bio angažovan
Svrha izdavanja uvjerenja
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Kontakt adresa, ukoliko to nije adresa stanovanja
Mjesto i datum
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 2 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva pdf