VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za stambene i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanela Šahinović
Telefon
: 033 562 359
E-mail: sanela.sahinovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Omogućavanje ovlaštenom upravitelju ulazak u stan etažnih vlasnika u svrhu otklanjanja kvara na zajedničkim instalacijama koje prouzrokuju štetu na stanu drugog ili drugih etažnih vlasnika
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama, Član 73. stav 3. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 3/12); Zakon o upravnom postupku, Član 200. i 218. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Taksa sva rješenja za koja nije propisana posebna taksa 8 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv upravitelja ili ime i prezime ovlaštenog predstavnika etažnih vlasnika
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Ulica, kućni broj, sprat stana za koji se traži donošenje rješenja o ulasku sa podacima o etažnom vlasniku
Datum
Potpis podnosioca
Broj lične karte
Od koje PU je LK izdata
Sjedište upravitelja ili adresa ovlaštenog predstavnika etažnih vlasnika
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o etažnom vlasništvu na stanu u kojem je identifikovano postojanje kvara Zemljišnoknjižni ured Original ili Ovjerena kopija
Dokaz o etažnom vlasništvu na stanu u kojem je uslijed kvara prouzrokovana šteta Zemljišnoknjižni ured Original ili Ovjerena kopija
Zajednički ugovor o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom Ovlašteni upravitelj (podnosilac zahtjeva) Original ili Ovjerena kopija
Tehnički opis identifikovanog kvara sa fotografijama nastale štete i zapisnik o obavljenom uviđaju sa podacima o etažnom vlasniku/korisniku stana u kojem je nastala šteta i podacima o etažnom vlasniku/korisniku stana u kojem je utvrđeno postojanje kvara Ovlašteni upravitelj (podnosilac zahtjeva) Original Potpisan od strane ovlaštenog lica upravitelja, etažnih vlasnika i predstavnika etažanih vlasnika
Dokaz da je etažni vlasnik stana obavješten o nastalom kvaru, nastaloj šteti i potrebi otklanjanja kvara, te da se protivi ulasku ovlaštenog upravitelja u stan Ovlašteni upravitelj (podnosilac zahtjeva) Original
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana
OBAVJEŠTENJE
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva