VEĆA ORGANIZACIONA JEDINICA Služba za stambene i komunalne poslove
MANJA ORGANIZACIONA JEDINICA  Odsjek za stambene poslove
DJELATNOST(I) Stambeni poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Sanela Šahinović
Telefon: 033 562 359
E-mail: sanela.sahinovic@centar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Privatizacija stanova
Stan otkupljujem u svojstvu: (zaokružite)A) nosioca-sunosioca stanarskog pravaB) člana porodičnog domaćinstvaC) zakonskog nasljednika prvog nasljednog reda
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, Član 7. ( “Sl.novine FBiH” broj: 27/97, 11/98, 22/99, 27/99, 7/00, 61/01, 15/02, 54/04, 36/06, 51/07, 72/08 i 23/09);
Taksa / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV TAKSE / NAKNADE IZNOS TAKSE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Taksa na zahtjev, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske, ako ovom tarifom nije propisana druga taksa 2 KM Taksena markica
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Prezime i ime
Prezime, rođeno prezime i ime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Veza: zahtjev broj ____________,  podnesen dana  ____________ .
Ulica, broj i sprat stana
Period obročnih otplata (navesti period od 5, 10, 15 i 20 godina)
Datum
Potpis podnosioca 1.
Potpis podnosioca 2.
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih,umrlih, kojim se dokazuje srodstvo ili bračni status za
a), b) i c)
Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija Za bračne drugove rodni list i vjenčani list, ako je bračni drug umro onda i rodni list, vjenčani list i izvod iz matične knjige umrlih.
Lista zajedničkog domaćinstva za a), b) i c) Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Izjava za kupca i bračnog druga i punoljetne članove porodičnog domaćinstva da nisu kupili drugi stan,
za a), b) i c)
Matični ured općine Original ili Ovjerena kopija
Lična karta i prijave mjesta boravka za a), b) i c) MUP/CIPS Original ili Ovjerena kopija
Potvrdu o radnom stažu za a), b) i c) PIO/MIO ili poslodavac Original ili Ovjerena kopija Za podnosioca zahtjeva i umrlog bračnog druga
Potpun zemljišno-knjižni izvadak sa historijatom za zgradu (od prvog upisa do danas) i izvod iz katastarskog plana samo za konfiskovane i nacionalizovane zgrade za a), b) i c) Zemljo-knjižni ured/Služba za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Izvod iz katastarskog plana za konfiskovane i nacionalizovane zgrade za a), b) i c) Služba za imovinsko-prave poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Ugovor o korištenju stana ili sudska presuda o sticanju stanarskog prava i rješenje koje zamjenjuje ugovor o korištenju stana,za a), b), c) Kantonalni stambeni fond, nadležni sud ili Uprava za stambena pitanja KS Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o koeficijentu položajne pogodnosti stana,za a), b), c) Kantonalni stambeni fond Sarajevo Original ili Ovjerena kopija
Saglasnosti supružnika, za a) i b) Podnosioc zahtjeva Original ili Ovjerena kopija Ako stan kupuje jedan bračni drug
Uvjerenje – dokaz o vremenu provedenom u OS RBiH i u NOR-u za a), b), c)   Ministarstvo odbrane BiH Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje – dokaz o vremenu provedenom na radnoj obavezi kojim se dokazuje vrijeme provedeno na radnoj obavezi i civilnoj zaštiti, za a), b), c) Poslodavac zahtjeva
/ Služba civilne zaštite
Original ili Ovjerena kopija
Saglasnost nosioca stanarskog prava ili izvod iz matične knjige umrlih, za b) Podnosilac zahtjeva
/ Matični ured Općine
Original ili Ovjerena kopija
Potvrda o evidentiranim članovima porodičnog domaćinstva iz 1987. godine, za b) Kantonalni stambeni fond Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o kretanju prebivališta za punoljetne članove domaćinstva, za b) MUP Original ili Ovjerena kopija
Potvrda za sve punoljetne članove porodičnog domaćinstva da nisu nosioci stanarskog prava na nekom drugom stanu, za b) i c) Kantonalni stambeni fond Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju nekretnina za sve članove porodičnog domaćinstva, za b) i c) Općinski sud Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje o neposjedovanju nekretnina za sve članove porodičnog domaćinstva, za b) i c) Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Original ili Ovjerena kopija
Uvjerenje da li je stan proglašen napuštenim, za a), b) i c) Uprava za stambena pitanja KS Original ili Ovjerena kopija
Rješenje o vraćanju u posjed stana,
za a), b) i c)
Uprava za stambena pitanja KS Original ili Ovjerena kopija
Zapisnik o uvođenju u posjed stana,
za a), b) i c)
Uprava za stambena pitanja KS Original ili Ovjerena kopija
Dokaz da su podnosilac zahtjeva i članovi porodičnog domaćinstva napustili tuđu imovinu ili da nisu koristili tuđu imovinu, za a), b) i c) Podnosilac zahtjeva / Nadležni organ uprave Original ili Ovjerena kopija Izjava ili rješenje
Rješenje nadležnog organa o priznavanju svojstva RVI, šehidske porodice i dr.,
za a), b) i c)
Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu /
Odsjek za socijalna pitanja
Original ili Ovjerena kopija Kupci koji su stradalnici rata ili invalidi rada i druge invalidne osobe
Nalaz sudskog vještaka o uloženim sredstvima, za a), b) i c) Sudski vještak Original ili Ovjerena kopija Ukoliko je kupac uložio vlastita sredstva u skladu sa čl.19 Zakona o kupoprodaji stanova
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 mjeseca
OBAVJEŠTENJE 03.03 ZAHTJEV ZA KUPOVINU STANA – Dodatni dokumenti:

KUPAC KOJI KUPUJE STAN U SVOJSTVU ČLANA PORODIČNOG DOMAĆINSTVA PORED NAVEDENE DOKUMENTACIJE TREBA DOSTAVITI: 1. Saglasnost nosioca stanarskog prava ili izvod iz matične knjige umrlih (Matični ured)2. P

VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva